สินเชื่อเคหะ MY HOME LOVE ดอกเบี้ยปีแรก 2.64% ต่อปี

สินเชื่อเคหะ
สินเชื่อเคหะ MYHOME LOVE

สินเชื่อเคหะ MY HOME LOVE  เป็นสินเชื่อสำหรับซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน ดอกเบี้ยปีแรก 2.64 %ต่อปี ไม่มีค่านิติกรรมสัญญา ค่าบริการสินเชื่อ

จุดเด่นสินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.64% (MRR-3.855%)
 • ผ่อนต่ำ ล้านละ 3,555 บาท/เดือน (6 เดือนแรก)
 • ฟรี ค่าจัดนิติกรรมสัญญา ค่าบริการสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 3. มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน
 4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกกัน ไม่จำเป้นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักทรัพย์ประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่เหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักทรัพย์ประกันทุกคน

หลักประกัน

 • ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกสะดวก
 • หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เอกสารประกอบการกู้ยืม

พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานธนาคาร/พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่

กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า

 • บัญชีรายรับ-จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ตารางดอกเบี้ย
สินเชื่อเคหะ MY HOME LOVE

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR=6.495%(ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565)
 • EIR คำนวนจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนเท่ากันทุกงวด
ตารางดอกเบี้ย
สินเชื่อเคหะ MY HOME LOVE

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR=6.495%(ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566)
 • EIR คำนวนจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
ตารางดอกเบี้ย
สินเชื่อเคหะ MY HOME LOVE

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR=6.495%(ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566)
 • EIR คำนวนจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ยื่นกู้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญณาภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

เงินงวดผ่อนชำระ

ตารางค่างวด
เงินงวดผ่อนชำระตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

 • ธนาคารออมสินทุกสาขา
 • www.gsb.or.th
 • เบอร์Callcenter
  Callcenter