สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ อนุมัติไวภายใน 20 นาที ไม่ต้องโอนเล่มทะเบีน

สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ บริการสินเชื่อรถแลกเงิน มองหาเงิน รถช่วยคุณได้ อนุมัติไว ภานใน 20 นาที สามารถนำรถกลับไปใช้งานได้ตามปกติ

สินเชื่อ
สินเชื่อ ทะเบียนรถจักรยานยนต์

จุดเด่นสินเชื่อ

 • อนัมัติไวภายใน  20 นาที
 • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน
 • รับเงินสดเต็มจำนวน
 • ไม่ใช้คนค้ำประกัน

วงเงินสูงสุด

สินเชื่อ ทะเบียนรถจักรยานยนต์

 • วงเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 3,000  – 100,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 10-50 เดือน

คุณสมบัติการขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-70 ปี
 • หลักประกันปลอดภาระ ไม่ติดผ่อนกับสถาบันใด
 • ผู้กู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • รับพิจารณาอายุรถไม่เกิน 18 ปี

เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สมุดคู่มือทะเบียนรถ
 • รถที่จะนำมายื่นกู้

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย 14% ถึง 24 % ต่อปี
 • รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช่จ่ายตามที่ได้แจ้งไปจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบีนรถเป็นประกัน

เริ่มใช้ตั้งแต่  1 กันยายน 2565

ตารางอัตราดอกเบี้ย
ตารางดอกเบี้ยสินเชื่อ ทะเบียนรถจักรยานยนต์

วิธีสมัคร สินเชื่อ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนอกเหนือจากค่างวด

 • อากรแสตมป์
 • ค่าธรรมเนียม กรณีลูกค้าชำระค่างวดผ่านตัวแทน
 • ค่าติดตามทวงถาม กรณีผิดนัดชำระหนี้
 • ค่าต่อภาษีประจำปี
 • ค่า พ.ร.บ.

กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด

 • กรณีลูกกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนด บริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี
 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลดที่เหลือทั้งหมด (คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก)

การดำเนินการหลังจากการยึดรถ

เมื่อมีการจำหน่ายรถที่มีทะเบียนเป็นประกันมาชำระหนี้ และมูลค่ารถเกินกว่ามูลค่าหนี้คงค้าง บรษัทจะคืนเงินส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ลูกค้า  หากขาดทุนลูกค้ายังคงรับภาระหนี้ ที่เหลือครบจำนวนทั้งหมด

การคิดค่าติดตามทวงถาม

 • กรณีค้างชำระ 1 งวด คิดค่าทวงถาม 50 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้
 • กรณีค้างชำระมากกว่า 1 งวด คิดค่าทวงถาม 100 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้(เฉพาะหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินกว่า 1,000 บาท)

ช่องทางการชำระค่างวด

 • ลูกค้าสามารถชำระค่างวดได้ที่สาขาของบริษัททุกสาขา หรือ ขอรับบาร์โค้ด จากทุกสาขาของบริษัท เพื่อนำไปชำระผ่านตัวแทน เช่น เคาร์เตอร์เซอร์วิส โลตัส โมบายแบ็งก์กิ้งเฉพาะธนาคารเปิดให้บริการ

ช่องทางติดต่อ

callcenter
Callcenter

หมายเหตุ*การพิจารณาสินเชื่อเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัท
 • อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม คำนวนแบบลดต้นลดดอก
 • การพิจารณาสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน หลักประกัน วงเงินสินเชื่อ ฯลฯ เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
สินเชื่อทะเบียนรถ
สินเชื่อ ทะเบียนรถจักรยานยนต์