สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้ อนุมัติไวสุดใน 15 นาที

สินเชื่อเงินด่วน xpress loan กู้เงินด่วน เงินก้อนทันใจ เงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้  ดอกเบี้ยต่ำสุด 17 % ต่อปี ตลอดสัญญา สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบาย เริ่มต้นแค่หลักร้อย เพียงเดือนละ 200 บาท

สินเชื่อเงินด่วน Xpess Loanธนาคารกสิกร
สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

 • เงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้
 • อนุมัติไวสุดใน 15 นาที
 • ไม่ต้องค้ำประกัน
 • ดอกเบี้ยต่ำสุด 17% ต่อปี ตลอดสัญญา สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบาย เริ่มต้นแค่หลักร้อย เพียงเดือนละ 200 บาท
 • เงินกู้ฉุกเฉิน ไม่ต้องค้ำประกัน
 • ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ สมัครสินเชื่อออนไลน์ได้เงินไว ก็ปิดหนี้ได้ไว มีเงินเหลือใช้ ดอกเบี้ยต่ำ ยอดผ่อนน้อย
 • ไม่ต้องใช้เอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาท ขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ

เจ้าของธุระกิจ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุระกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือนไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ

อาชีพอิสระ

 • อายุ 20-70ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุระกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

สมัคร K PLUS

 • ใช้แอปกดสมัครสินเชื่อผ่าน K PLUS กู้เงินถูกกฎหมาย ไม่ต้องใช้เอกสารร
 • ถ้าไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารอื่นก็สมัคร K PLUS ได้ แค่แนบสลิปเงินเดือนเพิ่ม

สมัครผ่านสาขา และช่องทางอื่น

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประขาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวตัวข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)
หมายเหตุ
 • ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาถูกต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนา ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • สำเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน(อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 • กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นตำ่ สามารถรวมรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น)
 • สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณี (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ(อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก)

ตารางดอกเบี้ยXpress Loan
ตารางดอกเบี้ย สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วนXpress Loan ผ่าน K PLUS แค่ 5 ขั้นตอน

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan1
กดเมนูสินเชื่อและเลือกสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loas
กรอกข้อมูลและสมัครบริการ NDID ยืนยันตัวตน
วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วนXpress Loan3
ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร

 

วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วนXpress Loan4
สรุปวงเงินเบื้องต้นและอัปโหลดเอกสาร
วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วนXpress Loan 5
รู้ผลอนุมัติใน 15 นาท

ธนาคารกสิกรไทย